Ogólne Warunki używania Housebook

Ogólne Warunki używania Housebook.

Część I. Definicje

Terminy używane w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

Housebook: Housebook Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Elblągu przy ul. 12 Lutego 25, lok. 7, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 800228, posiadająca REGON: 384166817 oraz NIP: 5783138319, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł (opłacony w całości).

Panel Użytkownika: narzędzie internetowe udostępnione Użytkownikowi przez Housebook, za pośrednictwem którego może on korzystać z Usług. Klient może za pośrednictwem Panelu Użytkownika przyznać lub ograniczać dostęp do Usług swoim Użytkownikom, aktualizować swoje dane, przesyłać dane i dokumenty do Aplikacji Housebook.

Usługi: rozwiązanie SaaS udostępniane Klientowi przez Housebook, w tym dostęp do aplikacji wraz z licencją na używanie Aplikacji online.

Przeznaczenie Usług: Usługi Housebook mają bardzo szerokie spektrum zastosowania. Usługi są wykorzystywane w zarządzaniu dokumentacją budowlaną od etapu planowania, poprzez dokumentację robót budowlanych, aż do oddania budynku do użytku oraz przy administracji i zarządzaniu remontami nieruchomości. Usługi umożliwiają także ładowanie, przechowywanie i umieszczanie komentarzy w całej dokumentacji związanej z procesem budowlanym, aby Użytkownik miał w jednym miejscu aktualną i pełna dokumentację budowy dla nieruchomości. W istniejących budynkach Usługi są wykorzystywane do czynności administracyjnych dla nieruchomości, w tym prowadzenia kalendarza konserwacji i powiadomień e-mailem oraz powiadomień push na telefon komórkowy. Housebook oferuje narzędzie o nazwie kody QR, które ułatwia lokalizację segmentu budynku, umożliwiając wprowadzanie danych do Aplikacji Housebook w celu zarządzania nieruchomością i jej utrzymania. Housebook oferuje możliwość połączenia w systemie 3D BiM.

Cena: Opłata za korzystanie z Usług. Wysokość Ceny zależy od pakietu wybranego przez Klienta.

Karta kredytowa: karta kredytowa lub debetowa oraz inne podobne narzędzia umożliwiające płatności online.

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Housebook na podstawie Umowy lub zamierzająca korzystać z Usług Housebook na podstawie Umowy. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Klienta.

Konsument: Klient, który jest osobą fizyczną korzystającą z Usług Housebook, na podstawie Umowy, którą zawarł z Housebook w celu prywatnym, niezwiązanym bezpośrednio z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik: osoba fizyczna, której Klient przyznał dostęp do Usług Housebook po Rejestracji. Zakres Usług, do których Użytkownik ma dostęp, określa Klient.

Materiały: wszelkie treści, w tym dane i pliki, które Użytkownik umieścił w Aplikacji Housebook i udostępnił innym użytkownikom lub załadował do Aplikacji Housebook i przechowuje je w Aplikacji lub przekazuje korzystając z Usług Housebook.

Okres subskrypcji – okres, na który Klient zawarł Umowę z Housebook. Housebook oferuje 12-miesięczne okresy subskrypcji. Jeśli Klient nie wypowie w odpowiednim czasie Umowy z Housebook, okres subskrypcji jest automatycznie przedłużany na kolejne 12 miesięcy.

Umowa (również odpowiednio Umowy): umowa zawarta między Housebook a Klientem na Usługi. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

Regulamin: niniejszy regulamin Ogólnych Warunków używania Housebook.

Czas obowiązywania Umowy: Umowa zostaje zawarta na okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Inny czas obowiązywania Umowy może zostać ustalony przez Housebook i Klientem w odrębnych postanowieniach na piśmie.

Okres próbny: Housebook może zapewnić Klientowi dostęp do Usług w celu zapoznania go z funkcjonalnością Usług przez ograniczony okres 20 dni. Dostęp do Usług w Okresie próbnym jest ograniczony pod względem funkcjonalności i liczby Użytkowników. W Okresie próbnym Klient nie ma dostępu do QR kodów. Okres próbny kończy się z upływem czasu na jaki został wyznaczony lub w momencie, w którym Klient dokonał płatności za Usługi i tym samym zawarł Umowę z Housebook. W Okresie próbnym Klient jest zobowiązany przestrzegać wszelkich postanowień Umowy i Regulaminu, za wyjątkiem czasu obowiązywania Umowy.

Aplikacja: oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi przez Housebook, niezależnie od metody i formy udostępnienia, w tym jego zachowanie w pamięci urządzenia Użytkownika poprzez pobranie przez Internet i aplikacji dostępnych dla Użytkownika przez Internet.

Rejestracja: proces przekazania danych osobowych i akceptacji Regulaminu niezbędne do uzyskania dostępu do Usług Housebook.
Siła wyższa: wydarzenie niezależne od Housebook, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.

Zawieszenie Usług: uniemożliwianie Użytkownikowi korzystania z części lub całości Usług.

Zamówienie: oświadczenie woli złożone przez Klienta, które wyraża zamiar zawarcia Umowy z Housebook, na nabycie Usług Housebook.

Część II Postanowienia Ogólne

1. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Regulaminu i Umowy.

2. Rejestracja poprzedza zawarcie Umowy. Dane wymagane do Rejestracji zostaną wpisane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej www.house-book.pl, zgodnie z treścią formularza. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy lub firmę spółki, adres e-mail, numer telefonu, kraj stałego zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, numer identyfikacyjny VAT. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że podał dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia, w szczególności przez właściwe organy podatkowe, że Klient podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, będzie on odpowiedzialny wobec Housebook za szkody z tego tytułu.

3. Podczas Rejestracji, Klient jest zobowiązany poinformować Housebook, jeśli będzie korzystał z Usług jako Konsument, poprzez wprowadzenie wpisu „konsument” w polu zatytułowanym „nazwa firmy”.

4. Klient i Housebook są zobowiązani do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych, w szczególności tych wskazanych w pkt. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany. Housebook informuje Klienta aktualizując dane na swojej stronie internetowej. Klient jest zobowiązany do poinformowania Housebook o zmianie danych poprzez aktualizację danych w Panelu Użytkownika. W przypadku niewywiązania się Klienta z obowiązku określonego w zdaniu pierwszym, Housebook może obciążyć Klienta opłatą administracyjną w wysokości 200.- zł. (słownie: dwieście złotych) za czynności Housebook niezbędne do ustalenia poprawnych danych Klienta i aktualizacji ich w Panelu Użytkownika. Ponadto, jeśli właściwy organ podatkowy stwierdzi, że dane Klienta są błędne, ponieważ Klient ich nie zaktualizował, Klient będzie odpowiedzialny wobec Housebook za szkodę przekraczającą 200 zł. na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Przed złożeniem Zamówienia Klient musi potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje Regulamin.

6. Umowa między Housebook a Klientem zostaje zawarta, gdy Housebook potwierdzi przyjęcie Zamówienia Klienta na Usługi Housebook. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej Klientowi przez Housebook. W przypadku Klienta będącego Konsumentem do potwierdzenia dołącza się: Regulamin, specyfikację usług oraz wszystkie obowiązujące szablony umów dotyczące Usług Housebook, które zostały wcześniej udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem.

7. Housebook może odmówić zawarcia Umowy, jeżeli Klient, podczas Rejestracji, podał fałszywe lub niekompletne dane. Klient może zarejestrować się ponownie z poprawnymi danymi.

8. W celu korzystania z Usług, Użytkownik loguje się przy użyciu swojego adresu e-mail oraz hasła ustawionego przez Użytkownika podczas Rejestracji. Użytkownik powinien zachować w ścisłej tajemnicy swoje hasło, ustawione w trakcie Rejestracji; nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim, zabezpieczyć hasło przed dostępem osób trzecich, a także niezwłocznie poinformować Housebook o każdym zajściu lub podejrzeniu wykorzystania hasła Użytkownika przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia swojego adresu e-mail i hasła osobom trzecim lub za udostępnienie Panelu Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik powinien regularnie zmieniać swoje hasło i upewnić się, że poziom trudności i złożoności hasła jest odpowiednio skomplikowany.

9. Użytkownik rozumie, że wykonywanie czynności wsparcia technicznego przez Housebook wiąże się z koniecznością uzyskania przez Housebook dostępu do Panelu Użytkownika albo Materiałów albo do konta e-mail Użytkownika. W związku z tym, Użytkownik wnioskując o pomoc techniczną do Housebook, wyraża zgodę na dostęp do Panelu Użytkownika / Materiałów / konta e-mail przez Housebook. Czynności wymagające dostępu do Panelu Użytkownika / Materiałów / konta e-mail są wykonywane w imieniu Housebook przez osoby wyznaczone przez Housebook (pracownicy, kontrahenci) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Usługi Housebook zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem wcześniejszego zawarcia Umowy i zapłaty Ceny za Usługi Housebook. Cena i forma płatności są określone w cenniku i niniejszym Regulaminie.

11. Housebook może zapewnić Klientowi korzystanie z usług osób trzecich lub produktów dostarczanych przez osoby trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez te osoby trzecie łącznie z postanowieniami licencji udzielonych przez te osoby trzecie. Akceptacja licencji powoduje zawarcie umowy licencyjnej między osobami trzecimi a Klientem, w stosunku do której Housebook nie jest stroną. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu osoby trzeciej są określane przez tę osobę trzecią.

Część III Warunki płatności

12. Opłaty za Usługi są podane na stronie internetowej Housebook. Cena za Usługi zależy od pakietu wybranego przez Klienta.

13. Zapłata Ceny powinna być wykonana w sposób (metodą płatności) oraz w terminie wskazanym przez Housebook w potwierdzeniu Zamówienia Klienta. Płatność powinna być wykonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Housebook. Housebook wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na żądanie Klienta zawarte w Zamówieniu Klienta.

14. Housebook akceptuje następujące metody płatności: płatność Kartą kredytową, system płatności online (np. Przelewy24) i przelew bankowy. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności. W ramach płatności Kartą Kredytową Klient może wyrazić zgodę na płatności cyklicznych za Usługi.

15. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta Ceny za zamówione Usługi w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub w innym dokumencie ustalającym wiążący dla Klienta termin zapłaty za Usługi, Housebook może zablokować dostęp do Usług do momentu zapłaty wszystkich bieżących i zaległych należności przez Klienta. Przed zablokowaniem Klientowi dostępu do Usług, Housebook powiadomi Klienta drogą elektroniczną o takim zamiarze i wyznaczy termin spłaty wszystkich należności Klienta na rzecz Housebook, nie krótszy niż 3 dni robocze.

Część IV Rozwiązanie Umowy

16. Rozwiązanie Umowy przez Housebook lub przez Klienta za wypowiedzeniem lub za zgodną wolą stron z wyłącznej przyczyny leżącej po stronie Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconej Ceny, za okres, w którym Umowa z powodu jej rozwiązania nie będzie dłużej wykonywana. Postanowienia poprzedniego zdania nie mają zastosowania do Konsumenta, który jest uprawniony do zwrotu Ceny w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym Umowa miała obowiązywać, to jest od momentu rozwiązania Umowy do daty, do której miała ona obowiązywać.

17. W przypadku rozwiązania Umowy, przez którakolwiek ze stron lub za zgodną wolą stron, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Housebook, Klient ma prawo do zwrotu zapłaconej Ceny, w wysokości proporcjonalniej do okresu, w którym Umowa z powodu jej rozwiązania nie jest już wykonywana.

18. Należności będą dochodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za opóźnienie w płatnościach Housebook będzie naliczał odsetki ustawowe.

19. Housebook wystawia dokumenty rozliczeniowe za płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

20. Wszystkie Materiały Klienta zostaną trwale usunięte przez Housebook po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od przyczyny jej rozwiązania.

21. Klient ma prawo i obowiązek skopiowania na swoje oprogramowaniu wszystkich swoich Materiałów przesłanych lub utworzonych w Aplikacji Housebook podczas obowiązywania Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania.

22. Housebook ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli świadczenie Usług stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kontrahentów Housebook, wspierających świadczenie Usług oraz jeśli świadczenie Usług stało się niemożliwe w wyniku rozwiązania umowy z kontrahent Housebook, który współdziała w świadczeniu Usług.

23. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w załączniku nr. 1 do Regulaminu.

24. W przypadku rozwiązania Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Panelu Użytkownika. Zawarcie umowy z Housebook w przyszłości będzie wymagać ponownej Rejestracji w celu utworzenia nowego Panelu Użytkownika.

25. Po rozwiązaniu Umowy Housebook ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta i danych używanych przez niego Usług w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń związanych z Umową i wykonania ustawowych zobowiązań Housebook, w tym wynikających z prawa podatkowego.

Część V Odpowiedzialność

26. Housebook ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług zgodnie z obowiązującym prawem.

27. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność Housebook jest ograniczona do kwoty rzeczywistej straty Klienta i łącznie z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć kwoty Ceny zapłaconej przez Klient za Usługi Housebook w ostatnich 12 miesiącach przed wydarzeniem powodującym szkodę, w sytuacji, w której Umowa została zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy. W sytuacji, gdy Umowa trwa krócej niż 12 miesięcy, Klient może maksymalnie dochodzić szkody w wysokości części Ceny zapłaconej przez Klienta proporcjonalnej do czasu obowiązywania Umowy.

28. Opisane powyżej ograniczenie odpowiedzialności Housebook nie dotyczy Konsumenta. W przypadku, gdy Umowa nakłada na Housebook obowiązek zapłaty kary umownej na rzecz Konsumenta, Konsument jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej kwotę zastrzeżonej kary umownej.

29. Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, jeśli jest ona następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niewłaściwego korzystania z Usług lub ingerencję w Aplikację lub jej systemem. W przedmiotowej sytuacji, Klient zostanie obciążony kosztami usunięcia efektów jego działań, w tym powstałych wad i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług.

Część VI Ograniczenia

30. Każdy Użytkownik, w tym Klient, zapewnia że:

– Materiały i treści zawarte w Materiałach nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnic przedsiębiorców lub dóbr osobistych.

– Materiały lub którakolwiek część ich treści przekazane do Housebook lub Aplikacji Housebook nie zawierają szkodliwego oprogramowania lub wirusa, które mogłoby uszkodzić Housebook lub oprogramowań innych użytkowników Housebook.

31. Użytkownik powstrzyma się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić Aplikację Housebook, ograniczyć świadczenie Usług innym użytkownikom lub szkodzić Housebook.

32. Ani Użytkownik ani Klient nie będzie używał znaku towarowego „Housebook” bez uprzedniej pisemnej zgody Housebook.

33. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta obowiązków, o których mowa powyżej, będzie on odpowiedzialny wobec Housebook w sposób wskazany w poniższych akapitach. Klient jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Użytkownika, któremu Housebook świadczy Usługi i któremu Housebook udostępnił Aplikację na żądanie Klienta.

34. Klient pokryje roszczenia osób trzecich wobec Housebook, jeżeli powstały one w wyniku działań i zaniechań Klienta, w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta praw osób trzecich. Klient, który nie jest Konsumentem, działającym w złej wierze, pokryje również koszty związane z postępowaniem sądowym niezbędnym do ochrony interesów Housebook.

35. W przypadku oficjalnego powiadomienia Housebook o naruszeniu praw osób trzecich lub otrzymania wiarygodnych informacji o naruszeniu praw osób trzecich, Housebook może ograniczyć dostęp do Materiałów i / lub zawiesić świadczenie Usług do czasu wyjaśnienia sprawy. Housebook powiadomi Klienta o zamiarze zawieszenia świadczenia Usług lub ograniczenia dostępu do Materiałów i poprosi o wyjaśnienia w ciągu 5 dni przed wykonaniem ww. czynności, umożliwiając Klientowi ustosunkowanie się do zarzutów osób trzecich.

36. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo korzystania z Usług przez Użytkownika, Housebook może tymczasowo zablokować dostęp do Usług i Materiałów w celu zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Mając na uwadze, ze takie działania są podejmowane w interesie Klienta, Klient wyraża na nie zgodę i nie będzie wnioskował o zwrot Ceny w części lub całości z tego tytułu.

Część VII Prywatność oraz ochrona danych osobowych.

37. Housebook jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

38. Housebook przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

39. Housebook udostępnia szczegółowe informacje na temat zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta na stronie internetowej www.house-book.pl.

Część VIII Postępowanie reklamacyjne

40. W związku z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Housebook, Klient może złożyć reklamację. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie oczekiwań Klienta.

41. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną do Housebook na adres biuro@house-book.pl. Jeśli zgłoszenie reklamacji nie będzie zawierało danych powołanych w punkcie powyżej, Housebook wystąpi o uzupełnienie brakujących danych w celu przeprowadzenia szybkiej analizy zasadności reklamacji.

42. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Housebook. Reklamacja złożona przez Klienta będącego Konsumentem dotycząca Usług Housebook, polegająca na wykonaniu dzieła w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Housebook. Czas poświęcony na uzupełnienie brakujących danych we wniosku reklamacyjnym przez Klienta nie jest wliczony w czas rozpatrywania reklamacji.

43. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub innymi informacjami związanymi z reklamacją zostanie przesłane do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Użytkownika.

Część IX Postanowienia końcowe

44. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Panelu Użytkownika jako adres kontaktowy. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Housebook.

45. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu wysłania ich na adres e-mail Klienta i opublikowaniu ich na stronie internetowej Housebook w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z ich treścią.

46. Strony zakładają, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy z tytułu zmian Regulaminu w terminie 14 dni od ich wejścia w życie i ogłoszeniu w sposób podany powyżej.

47. Prawo do rozwiązania Umowy nie ma zastosowania, jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy części Usług, z których Klient nie korzysta lub zmian, które go nie dotyczą.

48. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

49. Przepisy prawa z zakresu ochrony praw konsumentów mają zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.

50. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych procedur reklamacyjnych poprzez zgłoszenie sprawy organizacjom konsumenckim (Stałemu Sądowi Arbitrażowemu ds. Konsumenckich, Rzecznikom Praw Konsumentów).

51. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy miedzy Housebook a Klientem, który jest przedsiębiorcą, jest sąd właściwy rzeczowo dla m. st. Warszawy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu